Is het klimaat nog te redden?
Shapers

Is het klimaat nog te redden?

Dit artikel is geschreven door Nina Wander als opdracht voor het vak Professionele en Communicatieve Vaardigheden, tijdens het academisch jaar 2019 - 2020.

We horen er steeds meer over, we moeten nu iets aan het klimaat veranderen of het loopt desastreus af voor ons. De Rotterdamse haven houdt zich hier al volop mee bezig. Benieuwd hoe?

Stap 1: Efficiency

De Rotterdamse haven heeft als plan om in 3 stappen CO₂-neutraal te worden. Dit noemt men ook wel de “energietransitie”. De eerste stap is het verhogen van de efficiency en het verbeteren van de infrastructuur. In de industrie wordt er voortdurend met hoge temperaturen gewerkt, waarbij veel warmte en CO₂ vrijkomt. Nu wil de haven van Rotterdam ervoor zorgen dat deze warmte gebruikt gaat worden om kassen en ongeveer 500.000 woningen te verwarmen. Ook willen ze CO₂ afvangen en onder de Noordzee opslaan, dat gaat gebeuren door middel van pijpleidingen. Via pijpleidingen wordt vloeibaar gemaakte CO₂ lege gasvelden ingepomt. Deze gasvelden liggen 2 tot 3 kilometer onder de bodem van de Noordzee. Vroeger zat daar aardgas. Inmiddels is het gebruik van groene energie in vergelijking met een aantal jaren terug, toegenomen in de industrie. Ook in de Rotterdamse haven is het gebruik van groene energie van windturbines op zee steeds belangrijker. Deze ontwikkelingen vragen wel grote aanpassingen aan de infrastructuur. (In 3 stappen op weg naar CO₂-neutraal, n.d.) (Milieucentraal, n.d.).

Stap 2: energiesysteem

Indien er verduurzaamd wordt in de industrie, zijn elektriciteit en waterstof essentieel. Tegenwoordig wordt er nog vaak elektriciteit gemaakt uit kolen en gas, deze vorm van elektriciteit staat bekend onder de naam “grijze stroom”. De waterstof die we nu nog gebruiken is gemaakt uit aardgas, oftewel: “grijze waterstof”. Wanneer hierbij de CO₂ is afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee, krijgt deze waterstof de naam “blauwe waterstof”. Indien deze waterstof gemaakt is uit windenergie, dan krijgt het de naam “groene waterstof”. Op dit moment staat er voor 200 megawatt aan windturbines in de haven, het is de bedoeling dat er vóór 2020, 300 megawatt staat. Maar dit is nog niet genoeg groene stroom voor de gehele haven. Tot die tijd mag groene en blauwe waterstof door elkaar heen gebruikt worden. (Windenergie, n.d.) (Bouwen aan een duurzame haven, n.d.).

windmolen

Stap 3: grondstoffen- en brandstoffensysteem

Als laatste stap komt er een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem. In 2050 is het de bedoeling dat alleen het gebruik van groene stroom, waterstof of biomassa nog is toegestaan. Tot die tijd komt er bij het gebruik van andere grondstoffen nog CO₂ vrij. Bomen nemen een deel van deze CO₂ uiteindelijk weer op en zijn daarna zelf weer een grondstof voor de biomassa. Het afval afkomstig van de industrie en consumenten, wordt ook weer gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Op deze manier probeert de Rotterdamse haven zijn industrie zo circulair mogelijk te laten verlopen. (In 3 stappen op weg naar CO₂-neutraal, n.d.).

“Imagine if trees gave off Wifi signals, we would be planting so many trees and we'd probably save the planet too. Too bad they only produce the oxygen we breathe..."

(Sarathe, Trees Quote: WiFi vs. Oxygen) Deze quote bewijst het feit dat het klimaat erg belangrijk is, maar niet altijd de aandacht krijgt, die het moet krijgen.

Transport

Rotterdam probeert niet alleen de industrie te verduurzamen, ook het transport moet er aan geloven. CO₂ besparing in de haven wordt mogelijk wanneer schepen langzamer varen. Tegenwoordig varen schepen ook op steeds schonere brandstoffen zoals: LNG, dit is vloeibaar aardgas wat is afgekoeld tot – 162 graden Celsius, waterstof en biobrandstoffen. In de terminals zelf werken ze ook hard aan duurzaamheid. Met verschillende tools proberen ze allerlei processen te optimaliseren. Door het toepassen van deze tools is de verblijftijd van schepen korter, wat weer CO₂ besparing oplevert. Naast het transport over zee is er ook steeds meer aandacht voor het vervoer per spoor en via pijpleidingen. Op dit moment ligt er in de haven al 1500 kilometer aan pijpleidingen. In Rotterdam proberen ze deze modaliteiten zo veel mogelijk te promoten.

Einddoelen

De Rotterdamse haven heeft het uiteindelijke doel de meest innovatieve en duurzaamste haven ter wereld te worden. Dat proberen ze te bereiken door middel van de 3 bovengenoemde stappen. Verder streven ze ook naar klimaatneutraal transport in 2050. Om deze doelen te halen mag er in de haven vanaf 2022 alleen nog maar gebruik gemaakt worden van ledverlichting. Dit levert een besparing van 50% op in het energiegebruik. Daarnaast is de 2e Maasvlakte alleen bestemd voor bedrijven die zich aan zeer strenge regelingen houden omtrent het klimaat. Het gaat hierbij over regels betreffende de luchtkwaliteit, geluidshinder, hergebruik enzovoorts. Voor wat betreft de CO₂ streeft men naar een verlaging van 50% CO₂ in 2025 ten opzichte van 1990 en naar een volledig emissie loze industrie en scheepvaart in 2050. (Havenbedrijf investeert in lucht, natuur en klimaat, 2013) (Led in de haven, n.d.)

Bibliografie

Bouwen aan een duurzame haven. (sd). Opgehaald van Port of Rotterdam:
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/factsheetport-of-rotterdam-bouwen-aaneen-duurzame-haven-nl-2019.pdf?token=OS6S6PM7
Geraadpleegd op 2 november.

Greenchoice plaatst megabatterij bij windmolenpark Hartelkanaal voor opslag groene stroom. (sd). Opgehaald van Port of Rotterdam:
https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-enpersberichten/greenchoiceplaatst-megabatterij-bijwindmolenpark-hartelkanaalvoor-opslag
Geraadpleegd op 2 november.

Havenbedrijf investeert in lucht, natuur en klimaat. (2013). Opgehaald van Port of Rotterdam:
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/Deduurzame-haven.pdf
Geraadpleegd op 31 oktober.

In 3 stappen op weg naar CO₂-neutraal. (sd). Opgehaald van Port of Rotterdam:
https://www.portofrotterdam.com/nl/zakendoen/haven-van-detoekomst/energietransitie/in-3-stappen-co2-neutraal/in-3-stappen-op-weg-naar
Geraadpleegd op 2 november.

Led in de haven. (sd). Opgehaald van Havenkrant:
https://www.portofrotterdam.com/nl/havenkrant/havenkrant-37/led-in-de-haven
Geraadpleegd op 31 oktober.

Milieucentraal. (sd). Opgehaald van CO2 afvangen en opslaan:
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-enaarde/klimaatverandering/co2-afvangen-en-opslaan/
Geraadpleegd op 2 november.

Sarathe, T. (sd). Trees Quote: WiFi vs. Oxygen. Opgehaald van Nature vs. Civilization:
https://naturevscivilization.weebly.com/trees-quote-wifi-vsoxygen.html
Geraadpleegd op 8 november.

Windenergie. (sd). Opgehaald van Port of Rotterdam:
https://www.portofrotterdam.com/nl/onze-haven/onzethemas/een-duurzamehaven/windenergie
Geraadpleegd op 2 november.

;